การประยุกต์ใช้ไกลด์แอพ และการแจ้งเตือนทางไลน์สำหรับตรวจสอบปั้นจั่น ภายในบริษัทผลิตปุ๋ยเคมีแห่งหนี่ง

ผู้แต่ง

  • ปิยะณัฐ ปลอดฤทธิ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

ไกลด์แอพ, การตรวจสอบปั้นจั่น, การแจ้งเตือนทางไลน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลการตรวจสอบปั้นจั่น และติดตามการตรวจสอบปั้นจั่นได้สะดวก 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นตรวจสอบปั้นจั่น กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงในพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นทุกคน จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมไกลด์แอพ การแจ้งเตือนด้วยไลน์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นตรวจสอบปั้นจั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดลอง พบว่า แอพพลิเคชั่นตรวจสอบปั้นจั่นช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลการตรวจสอบปั้นจั่นได้ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสะดวกในการติดตามข้อมูลการตรวจสอบการใช้งานปั้นจั่นผ่านระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบการทำงานผ่านไลน์ได้ตลอดเวลา ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นตรวจสอบปั้นจั่น อยู่ในระดับมาก (x= 4.46, S.D.= 0.61) โดยมีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (x= 4.36, S.D.= 0.62) และมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก (x= 4.41, S.D.= 0.60) งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ สอดคล้องกับนโยบายของทางบริษัทในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-08