ปัจจัยที่ส่งต่อการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • กิติยา วิสิฐพงศ์พันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ชูเกียรติ บุญก่อเกื้อ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • กิตติพงศ์ อยู่นิรันดร์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • นลินภัสร์ บำเพ็ญ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

การตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์, ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์, ปัจจัยที่ส่งผล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์แบบลิเคิร์ท 5 ระดับ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 จากนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญา จำนวนทั้งหมด 422 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าความถี่สะสม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบ Stepwise ด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่า มี 3 จาก 5 ปัจจัยหลักที่ส่งต่อการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความปลอดภัยของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-08