เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับปี 2567

2022-05-20

 เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ฉบับปี 2567 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

♦️ Peer Reviewer 3 ท่าน (Double-Blind Peer Review)
♦️ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ
♦️ รับบทความ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
ทางด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ เป็นต้น ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

♦️ ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์
https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/scicru/about/submissions

♦️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-942-5800,02-942-6800 ต่อ 5010,5092,5006 หรือ E-mail: Science.cru.journal@chandra.ac.th