ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งผลความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับปฐมฤกษ์

2023-10-10

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย (Uthenthawai Engineering and Architecture Journal) มีนโยบายรับตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยเปิดรับบทความในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การขนส่งและโลจิสติกส์
  • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยตีพิมพ์ บทความวิจัย (research articles), บทความปริทัศน์ (review articles), บทความวิชาการ (academic articles) 

นักวิจัยสามารถดาวน์โหลด template หรือคำแนะนำสำหรับผู้แต่งได้ที่ เมนู "สำหรับผู้แต่ง" และท่านสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับปฐมฤกษ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์