เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย มีนโยบายรับตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยเปิดรับบทความในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โลจิสติกส์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)    

ประเภทของบทความ : บทความวิจัย (research articles), บทความปริทัศน์ (review articles), บทความวิชาการ (academic articles)               

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ไทย                                                              

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม                                     

เจ้าของวารสาร : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก