กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผศ. ดร. วันโชค เครือหงษ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รองบรรณาธิการ

รศ. นราธิป ทับทัน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. ดร. ศศิธร สรรพ่อค้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. ดร. ทศพร ประเสริฐศรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร. วีระ อินพันทัง, มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร. นิคม บุญญานุสิทธิ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร. ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา มหาวิทยาลัยลาดกระบัง
ผศ.ดร. สุภากรณ์ คางคำ, ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดร.เสาวลักษณ์ ชาญชัยฤกษ์, ราชภัฏพระนคร
ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร. ปิติ สุคนธสุขกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ
รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ. ยิ่งยง รุ่งฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. อารี เลาะเหม็ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. อภิวิชญ์ พูลสง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. สมชาย สุพิสาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. สิริโสภา องคนานุวงศ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. ภัทรสุดา โพธิ์ศรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. สมโภช ภู่พีระสุพงษ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก