กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันโชค เครือหงษ์         คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นราธิป ทับทัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร สรรพ่อค้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร ประเสริฐศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. ปิติ สุคนธสุขกุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์  อินทรชูโต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพล ดำรงเสถียร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร. นิคม บุญญานุสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. เสาวลักษณ์ ชาญชัยฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

รองศาสตราจารย์ ยิ่งยง รุ่งฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี เลาะเหม็ง  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุพิสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมโภช ภู่พีระสุพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิวิชญ์ พูลสง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริโสภา องคณานุวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรสุดา โพธิ์ศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ฝ่ายเลขานุการกองบรรณาธิการ

นางสาวนันทมาลิน ณ นคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวสุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์          

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายจารุกิตติ์ ขวัญมงคลพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์