ผลของการใช้นโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อพฤติกรรมของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

พิมพ์ประไพ พละพล
ภุชงค์ จันทร์จิระ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากร เพื่อกำหนดนโยบายการประหยัดพลังงาน และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1) สำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า 2) กำหนดนโยบายประหยัดพลังงาน รู้ ทำ นำไปใช้ 3) เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังการกำหนดใช้นโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 4) ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีการขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1) กำหนดนโยบายประหยัดพลังงาน 2) สำรวจพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบุคลากร ในตึกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 3) บันทึกผลการสำรวจ 4) เปรียบเทียบพฤติกรรมร่วมกับนโยบายประหยัดพลังงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรและนิสิตให้ความร่วมมือในการใช้นโยบายประหยัดพลังงาน รู้ ทำ นำไปใช้ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร ในด้านการปิด การปรับ การลด อยู่ในระดับดีมาก ส่งผลทำให้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 13.25 ต่อเดือน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

energyvision. (13 มกราคม 2564). บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด. เข้าถึงได้จาก พลังงาน: http://www.energyvi sion.co.th/

กิตติศาสตร์ แจ่มเล็ก. (2559). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เจริญ คันธวงศ์. (2554). การจัดการอาคารสำนักงานเพื่อการอนุรักษ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ชาณิกา ปัญจพุทธานนท์ และรัตพงษ์ สอนสุภาพ. (2559). ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในประเทศไทย. วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 15.

นิยม วงศ์ศิรินพคุณ. (2559). การให้ความหมายของการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานระดับหัวหน้างาน โรงงานผลิตอาหารแปรรูป จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พรทิพย์ สุทิพยกุล, จักรกฤษณ์ พจนศิลป, สุจิณณา กรรณสูต. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้ประกอบการ. สมาคมนักวิจัย, 94-95.

ส่วนพัฒนากายภาพ มศว. (14 มกราคม 2564). เข้าถึงได้จาก ส่วนพัฒนากายภาพ มศว: http://physdo.op.swu.ac.th/

สุปริญญา ลิ้มวนานนท์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ทำงานของพนักงานบริษัทห้างขายยาตราเสือดาว. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุเมธ บังเกิด. (2562). พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ดูเม็กซ์จำกัด. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร.