การผลิตสื่อสารคดี ด้วยเทคนิค Infographic เพื่อให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองก่อนและหลังการผ่าตัดต้อกระจก

ผู้แต่ง

  • วรัญญา เดชพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  • รัชนีกร ธรรมชาติ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  • รมณ ภาวนันทาพุฒิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  • ปณิตตรา บุญศิริ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คำสำคัญ:

สารคดี, อินโฟกราฟิก, การผ่าตัดต้อกระจก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) การผลิตสื่อสารคดีด้วยเทคนิค Infographic เพื่อให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองก่อนและหลังการผ่าตัดต้อกระจกและ (2) ให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองก่อนและหลังการผ่าตัดต้อกระจก วิธีดำเนินการวิจัยแบ่ง 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การผลิตสื่อสารคดีด้วย เทคนิค Infographic เพื่อให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองก่อนและหลังการผ่าตัดต้อกระจก ระยะที่ 2 การศึกษาผล ของการชมสื่อสารคดีด้วยเทคนิค Infographic กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำเสนอในรูปแบบตารางเพื่อ ประกอบการอธิบาย

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ศึกษาระดับปริญญาตรี ความคิดเห็นเพื่อวัดความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสารคดีอยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหาและการนำเสนออยู่ในระดับมาก ด้านการออกแบบกราฟิกและเทคนิคในการนำเสนออยู่ในระดับมาก ระดับคุณค่าของผลงานอยู่ในระดับมาก

References

จุฑารัตน์ วรศิริ (2559). ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทำนายการฟื้นตัวภายหลังผ่าตัดต่อลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็ง, พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โชติกา ระโส (2555). ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา

ณหทัย จันทร์ผล (2556). ศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ทาริกา บุญประกอบ (2559). ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้สูงอายุ. ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธิดาใจ จันทนามศรี (2560). ศึกษาวิจัยเรื่องเนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ อินโฟกราฟิก ไทยแลนด์. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิริพรรณ ภมรพล (2556). ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของลำไส้ในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดดัดต่อลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแบบเปิดช่องท้อง. มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-30

How to Cite

[1]
เดชพงษ์ ว., ธรรมชาติ ร., ภาวนันทาพุฒิ ร., และ บุญศิริ ป., “การผลิตสื่อสารคดี ด้วยเทคนิค Infographic เพื่อให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองก่อนและหลังการผ่าตัดต้อกระจก”, JSciTech, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 48–61, ก.ย. 2021.