การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผู้แต่ง

  • สมเกียรติ คงธนจินดาสิริ Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

คำสำคัญ:

การใช้เวลาว่าง; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; พฤติกรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษาและวิชานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 308 คน จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane) โดยได้รับแบบสอบถามกลับมา จำนวน 308 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 การใช้เวลาว่างของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์ ความถี่ และร้อยละ

            ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่นักศึกษาใช้เวลาว่างมากที่สุด คือ เล่นคอมพิวเตอร์ และทำงานอดิเรก ร้อยละ 23.4 รองลงมา คือ อื่นๆ ร้อยละ 22.4 และดูรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 8.8 ตามลำดับ ช่วงเวลาที่นักศึกษาใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรม ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) มากที่สุด ร้อยละ 39.6 รองลงมา คือ ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน ร้อยละ 20.8 และช่วงค่ำหลังเลิกเรียนทุกวัน ร้อยละ 13.6 ตามลำดับส่วนระยะเวลาที่นักศึกษาใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมในช่วงเวลาว่างมากที่สุด คือ ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง ร้อยละ 27.3 ระยะเวลาที่นักศึกษาใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมรองลงมา คือ ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 21.8 และ ระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง ร้อยละ 14.0 ตามลำดับ สถานที่ที่นักศึกษาใช้ในเวลาว่างมากที่สุด คือ ห้องพัก ร้อยละ 53.9 ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้เวลาว่างโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 51.1 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามากที่สุด คือ อื่นๆ ร้อยละ 21.4 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่าง รองลงมา คือ ไม่มีเวลาเนื่องจากเรียนหนัก ร้อยละ 16.9 และหากมีโอกาสนักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการเลือกใช้เวลาว่างมากที่สุด คือ ทำงานอดิเรก ร้อยละ 23.7 รองลงมา คือ เล่นกีฬา ร้อยละ 22.1 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความสุขในด้านการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ ด้านการเงิน ร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ ด้านครอบครัว ร้อยละ 25.0 และ การใช้เวลาว่าง คิดเป็นร้อยละ 20.1 ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-10

How to Cite

[1]
คงธนจินดาสิริ ส., “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564”, JSciTech, ปี 6, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2023.