ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกลุ่มแรงงาน ชาวอาข่า ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • อารีย์ จอแย -
  • มณีรัตน์ สวนม่วง
  • พัทธนิษย์ คำธาร

คำสำคัญ:

พฤติกรรมเสี่ยง, แรงงานชาวอาข่า, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), Risk behavior, Akha workers, Coronavirus 2019

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                    ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของการระบา ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มแรงงานชาวอาข่า เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับพฤติกรรมเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกลุ่มแรงงานชาวอาข่า ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือแรงงานชาวอาข่า โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วจับฉลากบ้านเลขที่ได้ จำนวน 360 คน ศึกษาในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้และระดับพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้สถิติ Pearson correlation

               ผลการวิจัยมีดังนี้  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.20) อายุเฉลี่ย 36-44 ปี (ร้อยละ 24.20) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 68.80) ไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 48.10) อาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 60.30) รายได้พอใช้ (ร้อยละ 53.60) นับถือศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 62.80 ) และไม่มีโรคประจำตัว               (ร้อยละ 90.80) ความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 81.10) ระดับความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ร้อยละ 49.40 ) ความรู้กับพฤติกรรมเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -0.152, p = 0.004) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ควรส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มแรงงานชาวอาข่า

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมเสี่ยง, แรงงานชาวอาข่า, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Abstract

                         Knowledge and risk behavior are factor that effect fix the problem of Coronavirus 2019. Akha workers have been affected Coronavirus 2019. The objective of the study was funded the relation between knowledge and risk behavior coronavirus 2019 of Akha workers in Mae Suai district, Chiang Rai province. The sample was Akha workers. It was stratified random sample by area residence and randomly selecting house numbers 360 person during September – December 2021. The questionnaire were used tool analytical. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation                    and the relation between knowledge level and risk behavior level by using Pearson correlation.

                        The results showed that the sample were female (52.20%), age 36-44 years (24.20%), marriage status (68.80%), uneducated (48.10%), Agriculturist (60.30%), moderate earnings (53.60%), Christian (62.80%) and no medical conditions (90.80%). It were high knowledge (81.10 percent), moderate risk behavior coronavirus 2019 (49.40%). The results indicated that Knowledge and risk behavior were statistically significant negative correlation (r = -0.152, p = 0.004).   The result suggested that it should enhance appropriately knowledge management of risk behavior coronavirus 2019 and accordance with the lifestyle of Akha workers.

Keyword : Risk behavior, Akha workers, Coronavirus 2019

                         

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-28

How to Cite

[1]
จอแย อ. ., สวนม่วง ม. ., และ คำธาร พ., “ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกลุ่มแรงงาน ชาวอาข่า ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย”, JSciTech, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2022.