การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวและข้าวกล้องด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง-อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี

ผู้แต่ง

  • สุนทรา เฟื่องฟุ้ง Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

คำสำคัญ:

สารหนูอนินทรีย์, ข้าวขาว, ข้าวกล้อง, โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง-อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในตัวอย่างข้าวขาวจำนวน 19 ตัวอย่างและตัวอย่างข้าวกล้องจำนวน 36 ตัวอย่าง ตัวอย่างข้าวนำมาย่อยด้วย 0.15 M HNO3 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จนได้สารละลายใส จากนั้นนำสารละลายที่ได้มาทำการแยกชนิดของสารหนูอนินทรีย์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง และวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ด้วยเทคนิคอินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี พบว่าในตัวอย่างข้าวขาวมีการปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์ในช่วง 0.03 ถึง 0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าเฉลี่ย 0.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในตัวอย่างข้าวกล้องมีการปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์ในช่วง ไม่พบ (ND) ถึง 0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าเฉลี่ย 0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมาตรฐาน Codex ได้กำหนดค่าสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวและข้าวกล้องไม่เกิน 0.20 และ 0.35 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ดังนั้นปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในตัวอย่างข้าวขาวและตัวอย่างข้าวกล้องที่ตรวจพบมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากล

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-13

How to Cite

[1]
เฟื่องฟุ้ง ส., “การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวและข้าวกล้องด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง-อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี”, JSciTech, ปี 6, ฉบับที่ 1, ต.ค. 2022.