ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียน Google Classroom รายวิชาทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผู้แต่ง

  • จิรัชยา จันทร์พงษ์ศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ออนไลน์ , Google Classroom

บทคัดย่อ

The purpose of this research study were 1) to study the effectiveness of online learning management with Google Classroom on Perspectives and Presentations for teaching and learning activities 2) to compare the learning achievements of learners studying from online learning management. with Google Classroom 3 ) to study students' satisfaction with online learning management with using Google Classroom for teaching and learning activities. The target group were 15 students Department of Building Construction Architecture Angthong Technical College who enrolled in the Perspectives and Presentations in the first semester of the academic year 2021.The research instruments were 1) Online learning with Google Classroom management; 2) The achievement test and 3) The satisfaction assessment form of learners towards learning with Google Classroom management. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test.

The results showed that 1) the effectiveness of online learning management Using the Google Classroom of vocational certificate students was 79.65/80.65 which is higher than 75/75 , 2) the students' achievement test scores were higher than the set criteria, and 3) the students' satisfaction with the learning activities at the highest level

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-13

How to Cite

[1]
จันทร์พงษ์ศรี จ., “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียน Google Classroom รายวิชาทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ”, JSciTech, ปี 6, ฉบับที่ 1, ต.ค. 2022.