ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
เผยแพร่แล้ว: 17-03-2023