การออกแบบและศึกษาระบบรดน้ำต้นกระบองเพชรอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้แต่ง

  • วันดี พัดแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • ทรงพล ครุฑอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • วราภรณ์ วโรรส สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • อามิณฑ์ หล้าวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำสำคัญ:

โซล่าเซลล์, สมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่น, ระบบรดน้ำ, ต้นกระบองเพชร

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการศึกษาและออกแบบระบบรดน้ำต้นกระบองเพชรอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรผู้ปลูกกระบองเพชร และสามารถวัดความชื้นของดินได้ นอกจากนั้นยังสามารถสั่งเปิด-ปิดน้ำผ่านสมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่น BLYNK SERVER ได้ และไม่จำเป็นต้องเข้าสวนบ่อยครั้งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และยังเป็นการนำเอาไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซล่าเซลล์มาปรับใช้ในการทำโครงงานนี้ด้วย การทดลองของตัวระบบจากการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบมีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการตอบแบบสอบถามด้านคุณภาพของตัวระบบมีค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด ผลของการการทำงานตามฟังก์ชันการทำงานมีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด ผลการทดสอบพบว่า การทำงานของตัวระบบรดน้ำต้นกระบองเพชรอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์มีการแสดงค่าที่วัดออกมาได้อย่างแม่นยำ และสั่งเปิด-ปิดน้ำผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk ได้อย่างแม่นยำ ทำให้ทำงานตามจุดประสงค์ที่ผู้ทดสอบตั้งไว้ตามเป้าหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] รัชฎาพร อุนศิวิไลย, ฤทธิ์ทางชีวภาพ ชีวปริมาณออกฤทธิ์ และการเขาถึงชีวภาพของสารสกัดกระบองเพชร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555

[2] อดิศร กระแสชัย, การคัดเลือกพันธุแคคตัสสําหรับการปลูกเลี้ยงบนที่สูง. มูลนิธิิโครงการหลวง, 2550.

[3] ภวพล ศุภนันทนานนท์, รวมพันธุ์ใหม่แคคตัสและไม้อวบน้ำ.สำนักพิมพ์บ้านและสวน, 2562.

[4] ภัคพงษ์ อุบลเลิศ และโชคชัย ลิ้มประเสริฐ, เครื่องวัดความชื้นในดิน. ปริญญานิพนธ์. มหาวิทยาลัยสยาม, 2561.

[5] ภาคภูมิ พันธุขันธ์, การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าความชื้นในดินด้วยวิธีเก็บประจุไฟฟ้า แบบหลายระดับ. ปริญญานิพนธ์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2565.

[6] สุปรียา มะโนมั่น และไพสิฐ มูลเพิ่ม, เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ. ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2553.

[7] คณุตฆ์ แซ่ม้า และสุรชัย แซ่จ๋าว, ระบบรดน้ำแปลงผักอัตโนมัติ. ปริญญานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ; 2561.

[8] นราธิป ทองปาน และ ธนาพัฒน์เที่ยงภักดิ์, ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย.

วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559. 3[1]: p.35-43.

[9] อาทิตยา แน่นแหน้, เอกราช พรนราหัสดีกุล, ณัฐกิตติ์ จินา และสัญฌา พันธุ์แพง, ระบบรดน้ำกระเทียมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1; 2564: p.1-8.

[10] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์. เข้าถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565, https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/คู่มือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ BLN_0.pdf

[11] สุวิทย์ กิระวิทยา และคณะ, การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ในการสร้างนวัตกรรม. บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด, 2562

[12] กฤษฎา แก้วผุดผ่อง, โสมมรัศมิ์ พิบูลย์มณี และปิยวัฒน์ ชวนวาร, การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง. การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563.

[13] บุญฤทธิ์ ภู่พิพัฒน์ และมงคลธรรม สุดใจ, อุปกรณ์แจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักรผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ V.2 . วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, 2563.

[14] เดชฤทธิ์ มณีธรรม, คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2560.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2023

How to Cite

[1]
พัดแก้ว ว., ครุฑอินทร์ ท., วโรรส ว., และ หล้าวงศ์ อ., “การออกแบบและศึกษาระบบรดน้ำต้นกระบองเพชรอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 23–33, เม.ย. 2023.