เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิศวกรรมเครื่องกลไทย (Thai Journal of Mechanical Engineering; TJME)

 ชื่อย่อวารสาร: Thai. J. Mech. Eng.

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร: ISSN XXXX-XXXx (Online)

ภาษาที่รับตีพิมพ์: ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์: ฟรี (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

กำหนดการตีพิมพ์: 3 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม)

ระบบประเมินบทความ: บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมเครื่องกลไทยจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review)

 นโยบายและขอบเขตของการตีพิมพ์: วารสารสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (Thai Journal of Mechanical Engineering; TJME) เป็นวารสารที่มีระบบการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Articles) และบทความปริทรรศน์ (Review Articles) ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทุกแขนงทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วารสารมีความมุ่งหวังที่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ โดยเน้นที่การเผยแพร่ต้นฉบับที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งเปิดให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วโลกแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยหัวข้อที่เปิดรับเพื่อตีพิมพ์กับวารสาร ได้แก่ วิทยาศาสตร์ความร้อน-ของไหล (Thermo-Fluid Sciences) กลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics) วิศวกรรมควบคุม (Control Engineering) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล (Other areas related to mechanical engineering)

          ต้นฉบับทั้งหมดที่ส่งมายังวารสารจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสามคน เพื่อให้มั่นใจว่าบทความเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและขอบเขตของวารสาร ตลอดจนมีคุณภาพและโปร่งใสทางงานวิจัยในระดับสูง ระบบการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกองบรรณาธิการวารสารจะมีการทบทวนทุกๆ 2 ปี และมีความสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME)

          วารสารสนับสนุนผู้เขียนที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ผลการวิจัย การประยุกต์ แนวคิด และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงการพัฒนาทฤษฎี วิธีการ และเทคนิคทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ในงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วาสารจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยทั่วโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน

Published: April 2024, 30

เผยแพร่แล้ว: 30-04-2024

บทความวิจัย

บทความปริทัศน์

ดูทุกฉบับ