การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

การเตรียมการส่งผลงาน

ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งบทความของตนตามรายการต่อไปนี้ทั้งหมด และส่งบทความอาจถูกส่งกลับคืนให้กับผู้เขียนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้

  • บทความนี้ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้ หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
  • รูปแบบไฟล์เอกสารของบทความเป็นแบบ Word (.doc หรือ .docx)
  • บทความต้องจัดเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ตามที่แสดงไว้ใน template

 

หน้าแรกบทความควรมีชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนและสังกัด ที่อยู่สำหรับการติดต่อด้วยต้นฉบับ (รวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์) สำหรับผู้เขียนแต่ละคน ควรใช้ตัวยกที่มีตัวเลขเพื่อระบุความเกี่ยวข้องกับสถาบัน ผู้ประพันธ์บรรณกิจควรมีเครื่องหมายดอกจัน “*” กำกับ ถัดจากนั้นเป็นบทคัดย่อทั้งภาไทยและภาษาอังกฤษแบบย่อหน้าเดียวที่สรุปข้อค้นพบหลักของต้นฉบับด้วยจำนวนคำสำหรับแต่ละภาษาไม่เกิน 250 คำ ส่วนท้ายของบทคัดย่อเป็นรายการคำสำคัญจำนวนสูงสุด 6 คำ ในส่วนเนื้อหาหลักของต้นฉบับควรเริ่มต้นต่อจากคำสำคัญ ประกอบด้วยบทนำ ขั้นตอนการทดลอง ข้อมูลและวิธีการคำนวณ ผลลัพธ์การศึกษาและการวิเคราะห์ การสรุปผล กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และรายการเอกสารอ้างอิง

 

ขนาดของหน้าต้นฉบับเท่ากับ 19 ซม. x 26 ซม. และจัดพิมพ์แบบย่อหน้าเดียวโดยเว้นวรรคเดียวและระยะขอบต่อไปนี้ ขอบบนขนาด 1.7 ซม, ขอบล่าง 1.5 ซม, ขอบซ้าย 1.3 ซม และ ขอบขวา 1.3 ซม

บทความวิจัย

บทความวิจัยต้นฉบับ (Research article)

บทความวิจัยต้นฉบับ (Research article) ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง บทความวิจัยต้องมีคำถามวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลลัพธ์ และข้อสรุปที่ชัดเจน บทความวิจัยต้องนำเสนอผลการวิจัย การอภิปรายที่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมในสาขาต่างๆ

บทความปริทัศน์

บทความปริทัศน์ (Review article)

บทความปริทัศน์ (Review article) เป็นบทความที่ทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลอย่างครอบคลุม บทความปริทัศน์ควรวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การระบุช่องว่างทางความรู้ และการแนะนำการวิจัยและการสืบสวนในอนาคต ความยาวรวมของบทความปริทัศน์นั้นไม่เจาะจงและอาจยาวกว่าบทความวิจัยต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับหัวข้อเฉพาะนั้น

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ