ระบบฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อหนุนเสริมศักยภาพการจัดทำแผนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • เอกวิศว์ สงเคราะห์ RMUTSB

คำสำคัญ:

ระบบฐานข้อมูล เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวโดยชุมชน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                       งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อหนุนเสริมศักยภาพการจัดทำแผนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระบบด้านเกษตรปลอดภัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล กลไกและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในมิติเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและกลไกในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ระบบช่วยสนับสนุนการผลักดันระบบฐานข้อมูลและการจัดทําแผนไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ขอบเขตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อหนุนเสริมศักยภาพการจัดทำแผนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งพัฒนาระบบตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12) ตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบบด้านเกษตรปลอดภัย สามารถสนับสนุนการวางแผนเกษตรปลอดภัย และสนับสนุนการค้า สินค้าเกษตรปลอดภัย ประกอบด้วยข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูล 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเกษตร  2) ด้านการท่องเที่ยว  3) ด้านปริมาณน้ำท่า ทั้ง 3 ระบบมีระบบการจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล แสดงผล และระบบรักษาความปลอดภัยด้านสิทธิ์การเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลสอดคล้องและตรงกับความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีประสิทธิภาพ  

References

กรมวิชาการเกษตร. 2539. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืน. เอกสารวิชาการ

กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. หน้า 219.

กรมวิชาการเกษตร. 2543. มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.

หน้า 28.

คณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มกองทุน ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน. 2535. คู่มือการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย.

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. หน้า 336.

นันทกร บุญเกิด. 2548. เกษตรอินทรีย์ สรุปการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์. เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่ ฉบับที่

พ.ย. 2548 หน้า 75-77.

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2559. การผลิต

พืชอินทรีย์. สืบค้นจาก https://www.opsmoac.go.th/kamphaengphet-manual-files-411191791806

Elltis, B.W. and Bradley, F.M. 1996. The Organic Gardener’s Hand book of Natural Insect and

Disease Control. Pennsylvania: USA. p.p.533.

Knoblauch, et al., 1990. Organic Field Crop Production: A Review of the Economic Literature

(No.640-2016-42817).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-10

How to Cite

[1]
สงเคราะห์ เ., “ระบบฐานข้อมูลเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อหนุนเสริมศักยภาพการจัดทำแผนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, JSciTech, ปี 7, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2023.