ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 3 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • เสริมศิริ ปราบเสร็จ Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 3 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 3 ในภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2562) จำนวน 114 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูล ทำการวิเคราะห์ปัจจัย และเจตคติ ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาแคลคูลัส 3 ใช้ความรู้ทางด้านสถิติ (ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์มีผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 3 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เจตคติต่อวิชาแคลคูลัส 3 ของนักศึกษามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาแคลคูลัส 3 กล่าวคือนักศึกษาไม่ได้เรียนวิชาแคลคูลัส 3 ด้วยความรู้สึกเหมือนถูกบังคับ การเรียนวิชาแคลคูลัส 3 ไม่ใช่เป็นการเสียเวลาเปล่า และการเรียนวิชาแคลคูลัส 3 มีประโยชน์ต่อนักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-03

How to Cite

[1]
ปราบเสร็จ เ. ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 3 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2023.