การพัฒนาวิธีการใหม่ในการกู้คืนหมายเลขทะเบียนที่มีการแก้ไขบนโลหะ AISI 1015

ผู้แต่ง

  • เกล็ดนที เวปุลานนท์ Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกู้คืนเลขทะเบียนปืนระหว่างน้ำยาเคมีและเคมีไฟฟ้า จากการศึกษาปรากฏว่าบางส่วนอาจจะปรากฏชัดขึ้น แต่บางส่วนก็ยังไม่ชัด และบางกรณีไม่สามารถระบุตัวเลขหรือตัวอักษรได้ นอกจากนั้นชิ้นงานตัวอย่างจากเคมีไฟฟ้าจะเกิดความเสียหายจนไม่สามารถทำการวิเคราะห์ต่อไปได้ ทีมผู้วิจัยจึงได้มีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้กับภาพที่กู้คืน ด้วยวิธีการ Enhancement based on moments จากผลการทดลองพบว่า moment ที่สามให้ภาพผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด และเมื่อทดสอบทางสถิติด้วยตัวทดสอบ Z-test ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยความถูกต้องของตัวอักษรหลังการปรับปรุงมีค่ามากกว่าก่อนการปรับปรุงภาพที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจึงสามารถนำเทคนิคนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการวิเคราะห์ตรวจสอบเลขทะเบียนได้ทั้งทางด้านปืนและยานยนต์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-03

How to Cite

[1]
เวปุลานนท์ เ., “การพัฒนาวิธีการใหม่ในการกู้คืนหมายเลขทะเบียนที่มีการแก้ไขบนโลหะ AISI 1015”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2023.