การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย AR Code

ผู้แต่ง

  • บุษบา สังข์วรรณะ Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประยุกต์ใช้ระบบการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย AR Code 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย AR Code กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครั้งที่ 1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมบังคับจำนวน 300 คน ครั้งที่ 2 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเลือกจำนวน 207 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม และ 2)แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1)ขั้นตอนประยุกต์ใช้ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมมี 3 ขั้นตอนดังนี้ (1.1)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการ์ด AR Code เพื่อยืนยันตัวตน 1 ใบ (1.2)ผู้ประเมินใช้สมาร์ทโฟนสแกน AR Code ผ่านแอพลิเคชั่น Plickers และ (1.3)โปรแกรมPlickers จะบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมแบบเรียลไทม์ ซึ่งการ์ดแต่ละด้านกำหนดความหมายดังนี้ A คือเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า B คือเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า(ล่าช้า) C คือ เช็คชื่อเข้าร่วมร่วมกิจกรรมช่วงบ่าย และ D คือ เช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมช่วงบ่าย(ล่าช้า) 2)ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย AR Code ทั้ง 2 กิจกรรม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (¯x=4.21, SD=0.79) และผลการเปรียบเทียบเวลาบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเซ็นเอกสารกับระบบ AR Code พบว่า การเซ็นชื่อในเอกสารใช้เวลา 25-30 นาที/ครั้ง และการสแกนชื่อด้วย AR Code ใช้เวลา 2 นาที/ครั้ง ซึ่งจะเห็นว่าการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย AR Code สามารถลดเวลาในการเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้เป็นอย่างมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-03

How to Cite

[1]
สังข์วรรณะ บ., “การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย AR Code”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2023.