ศึกษาสถานการณ์พลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

บทคัดย่อ

สถานการณ์พลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพในจังหวัดสุพรรณบุรีมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยพบจากการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณมูลสัตว์และน้ำเสียอุตสาหกรรม ด้านปริมาณขยะชุมชนจะเน้นการเผาไหม้มากกว่าฝั่งกลบ ด้านปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพของเหลวเน้นการหาผลผลิตจากปาล์มน้ำมันและปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพของแข็งในจังหวัดสุพรรณบุรีจะพบมากจากอ้อยโรงงานและข้าวมากที่สุด ส่วนการผลิตในกลุ่มตัวอย่างโรงไฟฟ้ายังมีไม่มาก แต่ถ้ามีการสนับสนุนให้โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในจังหวัดสุพรรณบุรีลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็จะเพียงพอความต้องการด้านพลังงานทางเลือกในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-03

How to Cite

[1]
อำพันธ์ทอง พ., “ศึกษาสถานการณ์พลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพในจังหวัดสุพรรณบุรี”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2023.