การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอำเภอเมืองถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือน

ผู้แต่ง

  • จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอำเภอเมืองตากถึง
อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก จัดทำแบบจำลองสถานที่แบบ 3 มิติของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือน เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเส้นทางการท่องเที่ยวจากอำเภอเมืองตากถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดย
มีขั้นตอนเริ่มต้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยว นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบแบบจำลอง
สถานที่แบบ 3 มิติ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการ หลักการออกแบบ และพัฒนาแบบจำลองสถานที่แบบ 3 มิติ โดยนำ
องค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบตามหลักการให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ จากนั้นผู้วิจัยได้จัดทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน โดยพบว่าหลังจากที่ได้ทดลองใช้ระบบแล้วมีระดับพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-03

How to Cite

[1]
วงศ์ฤกษ์ดี จ., “การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากอำเภอเมืองถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือน”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 1, มี.ค. 2023.