การปรับปรุงประสิทธิผลการพยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภค กรณีศึกษาบริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง จํากัด

ผู้แต่ง

  • ประจักษ์ พรมงาม Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

บทคัดย่อ

การพยากรณ์ที่สะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้ง
มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคทำให้ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคไม่แน่นอน โดยการศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ สำหรับการพยากรณ์ความต้องการสินค้า เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพยากรณ์ และเพื่อหาวิธีพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมที่สุด วิธีการพยากรณ์ที่ใช้ในการศึกษา มี 3 วิธี ได้แก่ วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple Exponential Smoothing) และวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเซียลซํ้าสองครั้ง (Double Exponential Smoothing Method) และเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมพิจารณาค่าความคาดเคลื่อนด้วยวิธี (Mean Absolute Deviation : MAD) น้อยที่สุด ผลการศึกษาสภาพปัญหาการพยากรณ์เกิดจากการคาดคะเน คาดเดา จากประสบการณ์ รวมทั้งยังไม่มีวิธีการพยากรณ์ที่มีมาตรฐาน รวมทั้งเทคโนโลยีในการพยากรณ์จึงทำให้ขาดความแม่นยำในการพยากรณ์ จากการจำลองวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple Exponential Smoothing) มีค่าความคาดเคลื่อน (MAD) ที่น้อยที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-28

How to Cite

[1]
พรมงาม ป., “การปรับปรุงประสิทธิผลการพยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภค กรณีศึกษาบริษัท เอกชนแห่งหนึ่ง จํากัด”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 2, ก.พ. 2023.