การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์บ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ผู้แต่ง

  • พรรณธิภา เพชรบุญมี Rajamangala university of technology Suvarnabhumi

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์บ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์บ้านโฮ่ง  ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบการตลาดออนไลน์ด้วยระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประเมินผลระบบการตลาดออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน จากนั้นทดสอบใช้งานระบบพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบการตลาดออนไลน์แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน พบว่ามีผลการประเมินจากใช้งานระบบอยู่ในระดับ ดีมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-28

How to Cite

[1]
เพชรบุญมี พ., “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์บ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก”, JSciTech, ปี 4, ฉบับที่ 2, ก.พ. 2023.