การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผู้แต่ง

  • วาสุกรี แสงป้อม Faculty of Science and Technology
  • เบญจพร สว่างศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้บริบทชั้นเรียนแบบออนไลน์โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ที่  เกิดขึ้นระหว่างการแก้ปัญหาการทดลองเกี่ยวกับการสอนในฐานะที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                       คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ เรื่อง อนุพันธ์ย่อย เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกภาคสนาม แบบสังเกตชั้นเรียน แบบสัมภาษณ์นักศึกษา การเก็บรวบรวบข้อมูลโดยใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียน การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต้องอาศัยความรู้จากวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนมาก่อนหน้าและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้นำมาขยายองค์ความรู้ การให้เหตุผล การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ เริ่มกระบวนการแก้ปัญหาจากง่ายไปหายากเพื่อสรุปและสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเอง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในเชิงความคิดและสามารถศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-28

How to Cite

[1]
แสงป้อม ว. และ สว่างศรี เ., “ การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”, JSciTech, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2022.