การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกัญชงของวิสาหกิจชุมชน ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ผู้แต่ง

  • จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • พรรณธิภา เพชรบุญมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง, การประชาสัมพันธ์, ผ้าทอใยกัญชง, อำเภอพบพระ, จังหวัดตาก

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงในการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกัญชงของวิสาหกิจชุมชน ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และเพื่อประเมินความพึงพอใจขอผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผ้าใยกัญชงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคีรีราษฎร์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบแบบจำลองผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชงในรูปแบบ 3 มิติ จากนั้นผู้วิจัยได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน โดย พบว่าหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแล้วมีระดับพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-17

How to Cite

[1]
วงศ์ฤกษ์ดี จ. และ เพชรบุญมี พ., “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกัญชงของวิสาหกิจชุมชน ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก”, JSciTech, ปี 5, น. 44–54, ส.ค. 2021.

ฉบับ

บท

บทความวิจัย