การพัฒนารูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

DEVELOPMENT OF SKILLS TRAINING ACTIVITY MODEL TO ENHANCE TOBACCO PRODUCTS CONTROL ACT 2017 OPERATION AMONG LAW ENFORCEMENT OFFICER

ผู้แต่ง

  • ปริญญา ดาระสุวรรณ์ -

คำสำคัญ:

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560, พนักงานเจ้าหน้าที่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสมรรถนะ แห่งตน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
1 – 12 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้วิธีการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาทักษะ 2) การสร้างรูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะ 3) การจัดกิจกรรมฝึกทักษะ และ4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบด้วย Independent t-test ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกทักษะ 5 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย การสอนกลับผ่านสถานการณ์จำลอง
การเรียนรู้จากรูปแบบที่เหมาะสม การชักจูงใจด้วยคำพูด และการกระตุ้นทางด้านร่างกายและอารมณ์ให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-09

How to Cite

[1]
ดาระสุวรรณ์ ป., “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560: DEVELOPMENT OF SKILLS TRAINING ACTIVITY MODEL TO ENHANCE TOBACCO PRODUCTS CONTROL ACT 2017 OPERATION AMONG LAW ENFORCEMENT OFFICER ”, JSciTech, ปี 6, ฉบับที่ 2, ม.ค. 2023.