บรรณาธิการ

ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

กองบรรณาธิการ