วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JRVED <p><strong>ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา</strong></p> <p><strong>Print ISSN : </strong>2821-9716</p> <p><strong>กำหนดออก : </strong>2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม</p> <p><strong>นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์</strong> <strong>: </strong>วารสารวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา มีนโยบายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่ การพัฒนาการอาชีวศึกษา หรือการนำองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหา ด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา</p> th-TH <p><em>Journal of TCI is licensed under a Creative Commons </em><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><em>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)</em></a><em> licence, unless otherwise stated. Please read our Policies page for more information...</em></p> jrved_2022@ivene4.ac.th (ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข) jrved_2022@ivene4.ac.th (นายณัฐเดช ทองหล่อ) Tue, 23 Apr 2024 15:57:41 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60