อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขายอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผู้แต่ง

  • อาลิตา ฉลาดดี Faculty of Architecture and Planning , Thammasat University
  • มณิพร สัมพันธารักษ์

คำสำคัญ:

อาคารชุด, อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขาย, โควิด-19

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกวงการทั่วโลก รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์เองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมที่เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตลาดที่อยู่อาศัย เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดจากกำลังซื้อที่ลดลง โครงการต่าง ๆ จึงพยายามกระตุ้นยอดขายโดยการลดราคา ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่ดุเดือดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามในตลาดอาคารชุดมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทำให้มีความแตกต่างกันของผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าขณะที่หลายโครงการชะลอตัว แต่ยังคงมีการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะศึกษาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อตลาดอาคารชุดแต่ละประเภท ผู้ศึกษาจึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการศึกษาพบว่าอาคารชุดช่วงราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท มีอัตราการอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขายลดลงมากที่สุด โดยเฉพาะอาคารแบบตึกสูง ราคาขายลดลงเฉลี่ยที่ร้อยละ 14.38 และพบว่ากลุ่มอาคารชุดแบบ Economy มีอัตราการอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขายเฉลี่ยลดลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 14.39 ของราคาขายก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่กลุ่มอาคารชุดราคา 5-10 ล้านบาท และแบบ Main class อัตราการปรับลดราคาขายเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 9.94 และ 8.30 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้มีผลกระทบด้านราคาน้อยที่สุดและอาจยังมีโอกาสในการพัฒนา

References

Krungthai COMPASS. 2563. Residential market outlook (2020-2021) ปรับตัวให้พร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal [Online]. Available: https://krungthai.com. (วันที่ 15 มีนาคม 2564).

Nuntanach D. 2564. แนวโน้มตลาดอสังหาปี 2564 ผ่านมุมมองของ ศูนย์ข้อมูล-Plus Property-LPN Wisdom-JLL-CBRE [Online]. Available: https://thinkofliving.com. (วันที่ 20 มกราคม 2564).

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการกรุงเทพ. 2563. การจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ [Online]. Available: http://www.bangkok.go.th. (วันที่ 15 มีนาคม 2564).

ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

บุญชม ศรีสะอาด, 2535. หลักการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน์.

Think of Living. 2563. โปรโมชั่นบ้านและคอนโดโครงการพร้อมอยู่ทั่วประเทศ [Online]. Available: https://thinkofliving.com/events/fast-deal. (วันที่ 15 มีนาคม 2564).

Think of Living. 2563. ประเภท Segment ของคอนโดมิเนียมและบ้านแนวราบ กับการรีวิวเจาะลึก [Online]. Available: https://thinkofliving.com. (วันที่ 15 มีนาคม 2564).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-02

How to Cite

ฉลาดดี อาลิตา, และ สัมพันธารักษ์ มณิพร. 2023. “อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขายอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม 1 (1). Khon Kaen, Thailand:21-26. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JEIRKKC/article/view/84.