การศึกษาและทดสอบเครื่องอบแห้งข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้แต่ง

  • สุกัญญา ทองโยธี Postharvest and Food Engineering

คำสำคัญ:

ความสว่างสี, พลังงานแสงอาทิตย์, แผ่นข้าวแต๋น, การอบแห้ง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาลักษณะทางกายภาพของแผ่นข้าวแต๋นน้ำแตงโม และการออกแบบทดสอบประเมินผลเครื่องอบแผ่นข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่าวัตถุดิบและส่วนผสมของข้าวแต๋นน้ำแตงโม ได้แก่ ข้าวเหนียว 75 %  น้ำแตงโม 7 %  งาดำ 5 %  กะทิ 5 %  นมสด 5 %  เกลือ 3 %  ขนาดและรูปร่างเฉลี่ยของแผ่นข้าวแต๋นน้ำแตงโม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 52.28  มิลลิเมตร  ความหนา  0.79  มิลลิเมตร เปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานแห้ง 51.31 %  ค่าสัมประสิทธิ์และความสว่างของสี L* =+41.5, a*=+3.8, b*=+12.8 ความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 6.65 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร การออกแบบเครื่องอบข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบหลัก คือ ชุดโครงสร้างเครื่อง, ห้องอบแห้ง, ตะแกรงวางแผ่นข้าวแต๋น, ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ ผลการทดสอบประเมินผลการทำงานของเครื่องอบข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การอบแผ่นข้าวแต๋นน้ำแตงโมอุณหภูมิเท่ากับ 75 องศาเซลเซียส และเวลาที่เหมาะสม 60 นาที การเปรียบเทียบระหว่างการตากแผ่นข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยแสงแดด และเครื่องอบข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าความสามารถในการตากด้วยแสงแดดเท่ากับ 504 แผ่นต่อวัน และการอบด้วยเครื่องอบข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยพลังงานได้ 2,016 แผ่นต่อวัน

References

อุบล สิงษ์ขร. 19 ตุลาคม 2562. ประธานกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านหนองหัววัว. สัมภาษณ์.

สมชาติ โสภณรณฤทธิ์. 2540. การอบแห้ง [Online]. Available: http://Ienergyguru.com/2015/09/ drying. (วันที่ 28 ตุลาคม 2559).

ปิยะ ยินขุนทด. 2555. “เครื่องอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร”. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ชลสวัสดิ์ จำรัสภูมิ วรัชนูกร สุขบำรุง และสถิตพงษ์ พิมพ์รส. 2561. “การออกแบบเครื่องอบข้าวแต๋นน้ำแตงโม”. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.

รัตนา อู่อรุณา. 2559. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าวแต๋น [Online]. Available: https://www.gotoknow.org/posts/535559. (วันที่ 28 ตุลาคม 2559).

บรรลุ เพียชิน. 2557. “เครื่องกะเทาะลูกเดือยขนาดเล็ก”. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2556. ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน [Online]. Available: https://ienergyguru.com/2015/09/ heat-transfer-through-the-building-envelope. (วันที่ 24 สิงหาคม 2560).

อรัญ หาญสืบสาย. 2557. “คุณสมบัติทางกายภาพของสี”. ปริญญานิพนธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กองพัฒนาพลังงานทดแทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 2558. โชล่าเซลล์ [Online]. Available: http://www3.egat.co.th/re/solar cell/solarcell.htm. (วันที่ 27 กันยายน 2559).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-02

How to Cite

ทองโยธี สุกัญญา. 2023. “การศึกษาและทดสอบเครื่องอบแห้งข้าวแต๋นน้ำแตงโมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม 1 (1). Khon Kaen, Thailand:27-36. https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JEIRKKC/article/view/153.