Vocational Education and National Security: A Case Study of the Bilateral System High Performance

Main Article Content

อรรถการ ตฤษณารังสี

Abstract

ความมั่นคงของชาติ  มีเป้าหมายสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นรัฐบาลจึงวางยุทธศาตร์การพัฒนาไว้หลากหลาย ซึ่งเป้าหมายหนึ่งได้แก่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เน้นพัฒนาคนเพื่อการอยู่ร่วมกันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและได้กำหนดแผนการศึกษาแห่งชาติขึ้นเพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพหรือการอาชีวศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศ นำไปสู่ความมั่นคงของชาติ และจากสภาพปัญหาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปัจจุบันที่ยังดำเนินการไม่ถึงขั้นประสบความสำเร็จ ผู้เรียนยังมีจำนวนน้อย สมรรถนะหรือคุณภาพของผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรไม่สอดคล้องกับสถานประกอบการ การบริหารจัดการยังไม่สมบูรณ์แบบ ไม่มีคู่มือปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นต้น เป็นปัญหาในมิติของหลักสูตร ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง สถานประกอบการและครูฝึก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้สร้าง Model แนวทางการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง เพื่อความมั่งคงของชาติโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ปัจจุบัน2)สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง และ3) เสนอแนวทางพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงกระบวนการดำเนินงานศึกษา1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและการบริหารจัดการระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ2) ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Groups) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม สภาการศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้เชี่ยว/ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 53)สรุปแนวทางการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงเพื่อความมั่งคงแห่งชาติ

Article Details

How to Cite
ตฤษณารังสี อ. . (2023). Vocational Education and National Security: A Case Study of the Bilateral System High Performance. Journal of Advanced Development in Engineering and Science, 13(36), 78–83. Retrieved from https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/pitjournal/article/view/582
Section
Invited Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 - 2565. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

เบญจวรรณ ศรีคํานวล, ปัญญา ทองนิล และ กาญจนา บุญส่ง.(2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.Veridian E-Journal,Silpakorn University, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 หน้า 2535 – 2548

จงสถาพร ดาวเรือง และคณะ.(2560). อนาคตภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 หน้า 289-300

จิดาภา ถิรศิริกุล.(2559). การจัดการศึษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศต่าง : คุณลักษณะร่วมและปัจจัยแห่งความสําเร็จ. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – พฤษภาคม 2559 หน้าที่ 51 – 60