การป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบาะรถยนต์

ผู้แต่ง

  • จักรพงศ์ ภูวพันธ์สกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
  • ศุภมิตร กิจเธาว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2024.5

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพ, เครื่องตรวจสอบรูเจาะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบาะรถยนต์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาการตรวจจับของเสียป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบาะรถยนต์ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตรวจสอบรูเจาะป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบาะรถยนต์ ดำเนินการเพื่อค้นหาปัญหาโดยเทคนิคการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปัญหา แผนภาพก้างปลาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขสาเหตุปัญหา และใช้เทคนิค Poka-Yoke พัฒนาการตรวจจับของเสียป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบาะ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2565 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง สถิติที่ใช้ร้อยละ จากการศึกษาพบว่า ก่อนการสร้างเครื่องตรวจสอบรูเจาะ ปริมาณผลิตทั้งหมด 22,000 ชิ้น งานที่ส่งมอบไปยังลูกค้า 22,000 ชิ้น พบงานเสียที่ส่งมอบไปยังลูกค้า 295 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของงานเสียที่ส่งมอบไปยังลูกค้า หลังการใช้เครื่องตรวจสอบรูเจาะ พบว่า มีปริมาณผลิต 36,000 ชิ้น พบงานเสียที่ส่งมอบไปยังลูกค้า 321 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.89

References

[1] เกรียงไกร ศรีเลิส, "การลดของเสียของการป้อนชิ้นงานในกระบวนการชุบแข็ง กรณีศึกษา : บริษัทชุบแข็งตัวอย่าง," วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี, 2558.

[2] จักรวาล คุณะดิลก และ ศุภชัย เจียบเกาะ, "การปรับปรุงคุณภาพการผลิตชุดเฟืองท้ายรถยนต์ โดยใช้แนวทาง ซิกซ์ ซิกม่า," วิทยานิพนธ์, วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, 2560.

[3] ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต และคณะ, "การลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์โครงเหล็กคุ้มกันความปลอดภัยของรถยนต์," วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), vol. 9, no. 2, pp. 45-54, 2563.

[4] ลัคนา กวินกิจจาพร, "การนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษาบริษัท จอย สปอร์ต จำกัด," วิทยานิพนธ์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพมหานคร, 2555.

[5] วราพงษ์ สีจำปา, "การลดของเสียจากกระบวนการผลิตปะคำทองแดง: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องประดับ," สารนิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร, 2561.

[6] วีระชัย มัฎฐารักษ์, "การออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดและการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกรอบรูปโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีโพคา-โยเกาะ," in การประชุมวิชาการข่วยงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 2555, pp. 247-252.

[7] ศุภักษร พรมสาร, "การลดความผิดพลาดในกระบวรการบรรจุสินค้าของซัพพลายเออร์และลดต้นทุนในการบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัทโตโยต้าโชคุ เอเชีย จำกัด," ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร, 2559.

[8] สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. "ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) " https://www.ftpi.or.th/course/73380 (accessed 10 พ.ค., 2565).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-02-2024

How to Cite

[1]
ภูวพันธ์สกุล จ. และ กิจเธาว์ ศ., “การป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบาะรถยนต์”, jeit, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 39–45, ก.พ. 2024.