บรรณาธิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  แก้วดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กองบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันทน์  นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สำนักวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  จริตงาม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์เรวัต  สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ