การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโมชันกราฟิก เรื่อง วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร

ผู้แต่ง

  • อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ ผศ., สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 83000
  • ปกรณ์ จำปาเทศ นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 83000

DOI:

https://doi.org/10.55164/jgrdi.v1i2.1097

คำสำคัญ:

สื่อมัลติมีเดียแบบโมชันกราฟิก, วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร

บทคัดย่อ

อัคคีภัย เป็นภัยที่ประเทศไทยเผชิญมาเป็นเวลานาน ทั้งเหตุที่เกิดตามธรรมชาติหรือในเมืองใหญ่อันเกิดด้วยฝีมือมนุษย์ เนื่องจากความประมาท และการปล่อยปละละเลย ไม่รอบคอบ ทำให้เกิดความเสียหาย ในด้านต่าง ๆ ทั้งตัวอาคารและทรัพย์สิน อาทิเช่น อัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ เช่น การลอบวางเพลิง หรือการก่อวินาศกรรม และสาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวังในการควบคุมเชื้อเพลิง ขาดความระมัดระวังในการใช้ไฟและความร้อน ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ผู้คนมักตกใจและพยายามหนีเอาชีวิตรอด โดยไม่คำนึงถึงปัญหาและต้นตอของสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เริ่ม ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามขยายใหญ่เป็นวงกว้าง รวมถึงผู้คนที่ประสบเหตุนั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างดีพอ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโมชันกราฟิก เรื่องวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับชม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรม Adobe Illustrator โปรแกรม Adobe After Effects และแบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า สื่อมัลติมีเดียแบบโมชันกราฟิก เรื่องวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 3 ท่าน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.95  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อจำนวน 3 ท่าน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 และผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ซึ่งพบว่าผู้รับชมมีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านภาพประกอบมีความสวยงาม คมชัด

References

Chokchawanan, C. (2017). Laws related to fire protection systems (general building). Siambest Steel Works Company Limited. https://www.saturnfireproduct.com

Chokchawanan, C. (2017). Manual for using a fire extinguisher. Siambest Steel Works Company Limited. https://www.saturnfireproduct.com

Bannjomyut. (2000). Computer Graphic. https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/computer_graphic/01.html

Panthum, W. & Weerawong, W. (2018). The Production of Motion Graphic of the 7.1 Surround Sound. UMT Poly Journal, 16(1), 96-101. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/article/view/190132/137490view/190132/137490

Nearikii, M. (2022). What are Photoshop, Illustrator, and Indesign Programs? What kind of work is it suitable for? Designers doing Graphics, drawing and writing books, must know. Thaiware Communication Company Limited. https://www.softwaresuite.store/adobe/tips/1324.html

Sahaphong, T. & Chantapaha, S. (2018). Development of motion graphics on contact lenses. Journal of Applied Information Technology, 4(1), 9-15. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/153085/111610

Naenthaisong, S. et. al. (2018). Development of motion graphics media to prevent obesity in child aged 6 -12 years, Case study: Wat Don Salao School (Pan Poon Ratrajbamrung). Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University, 5(1), 186-201. https://doi.org/10.14456/jmsnpru.2018.16

Sumettahikom, N., Phusakun, A., Bunpimuk, N. & Kuanphadungsak. P. (2020). Motion Graphic Production: The Good Citizen in a Democracy for Prathom 6 Students. Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok, 3(2), 129-141. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal/article/view/245252/166611

Kalpanat, N. & Thepnuan, N. (2021). Development of motion graphics media on the criteria for processing personnel to enter a higher career path for professional operating personnel of professional level at Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Mahachula Academic Journal, 8(3), 385-398. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/252514

Best, J. W. (1977). Research in Education (3rd ed.). Prentice-Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12/28/2023

How to Cite

แก้วประดิษฐ์ อ., & จำปาเทศ ป. (2023). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโมชันกราฟิก เรื่อง วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร. วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม, 1(2), 1–14. https://doi.org/10.55164/jgrdi.v1i2.1097