การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • รัชชีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • ทิวารัตน์ ศรีราตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • อริยพงษ์ พลั่วพันธ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • มงคล กิตติญาณขจร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • นราธิป ภาวะรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2024.4

คำสำคัญ:

กระบวนการผลิตน้ำผลไม้, การเพิ่มมูลค่า, อุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ, ความสามารถกระบวนการ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันโดยทำการออกแบบพัฒนาระบบการผลิตใหม่และผลิตระบบสามารถทำการบรรจุน้ำสับปะรดสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขนาด 180 มิลลิลิตร โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 700 ขวดต่อชั่วโมง หรือคิดเป็น 4,000 ขวดต่อวัน และพบว่าค่าของสมรรถภาพกระบวนการของกระบวนการการบรรจุน้ำสับปะรด (Cp) เท่ากับ 0.67 ค่าสัดส่วนของการบรรจุที่ไม่ได้มาตรฐานมีค่าเท่ากับร้อยละ 4.52

References

[1] A. Hassoun et al., "The fourth industrial revolution in the food industry—Part I: Industry 4.0 technologies," Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 63, no. 23, pp. 6547-6563, 2023.

[2] R. Rai, M. K. Tiwari, D. Ivanov, and A. Dolgui, "Machine learning in manufacturing and industry 4.0 applications," International Journal of Production Research, vol. 59, no. 16, pp. 4773-4778, 2021, doi: https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1956675.

[3] I. T. B. Widiwati, S. D. Liman, and F. Nurprihatin, "The Implementation of Lean Six Sigma Approach to Minimize Waste at a Food Manufacturing Industry," Journal of Engineering Research, 2024.

[4] R. shah and P. T. ward., "Lean Manufacturing: context, practice bundles and performance," Journal of Operation Management, vol. 21, pp. 129-149, 2003.

[5] B. Pattanayak, "Human resource management," PHI Learning Pvt. Ltd., 2020.

[6] ศิริวัตน์ พลอยทับทิม, "การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิกส์การผลิตแบบลีน กรณีศึกษา: แผนกการผลิตทรานต์มิตเตอร์ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด," คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.

[7] พฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ, "การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมแบบผสม (แบบต่อเนื่อง-แบบช่วง) : กรณีศึกษา .โรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ," วิทยานิพนธ์, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ., 2548.

[8] วีระวัฒน์ แสนนาวิน และ วีระพล แก้วก่า, "การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนผลหม่อน," คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551.

[9] J. Yang, F. Meng, S. Huang, and Y. Cui, "Process capability analysis for manufacturing processes based on the truncated data from supplier products," International Journal of Production Research, vol. 58, no. 20, pp. 6235-6251, 2020, doi: https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1675916.

[10] H. U. Pawar, S. K. Bagga, and D. K. Dubey, "Investigation of production parameters for process capability analysis: A case study," Materials Today: Proceedings, vol. 43, pp. 196-202, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.627.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-02-2024

How to Cite

[1]
ด่านศิริชัยสวัสดิ์ ร. ., ศรีราตรี ท. ., พลั่วพันธ์ อ., กิตติญาณขจร ม., และ ภาวะรี น. ., “การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ”, jeit, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 31–38, ก.พ. 2024.