การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดสำหรับการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็มที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอล

ผู้แต่ง

  • กำจัด ใจตรง
  • ปิยะนัฐ ใจตรง

คำสำคัญ:

การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมด, วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็ม, ตัวกรองแบบแอลซีแอล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากลยุทธ์การควบคุมสำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็มที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอลเพื่อลดความผิดเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกของกระแสและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าใกล้เคียงหนึ่ง  โดยใช้ตัวกรองฮาร์มอนิกความถี่สูงอาร์แอลซีแบบแอกทีฟและวิธีการควบคุมกระแสแบบสไลดิ้งโหมดที่ให้ประสิทธิภาพการติดตามที่ดีและความทนทานเมื่อเทียบกับรูปแบบพารามิเตอร์รวมทั้งใช้ตัวควบคุมพีไอเพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  ผลการจำลองการทำงานพบว่าวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็มที่มีตัวกรองแบบแอลซีแอลเชื่อมต่อกับกริดสามเฟสแบบสมดุลของการไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้า 380 V ความถี่ 50 Hz ขณะวงจรจ่ายแรงดันได้เท่ากับ 700 V คงที่ที่โหลดเท่ากับ 3,553 W  ค่าความผิดเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกของกระแสและแรงดันจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 % และ 0 % ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยลดลง 29.39% และ 4.63% ตามลำดับ ส่งผลให้ค่าตัวประกอบกำลังมีค่าเท่ากับ 1.0 และกระแสฮาร์มอนิกได้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 1000-3-2 ทุกประการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

จัด ใจตรง, ฉัตรชัย เธียรหิรัญ, และ ปิยะนัฐ ใจตรง. (2562). กลยุทธ์การควบคุมการแกว่งแบบแอกทีฟด้านเข้าตัวกรองแบบแอลซีของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบพีดับบลิวเอ็ม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 6(1), 15-24.

กำจัด ใจตรง และ ปิยะนัฐ ใจตรง. (2562). วงจรเรียงกระแสบริดจ์เฟสเดียวที่มีการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังของวงจรแปลงผันแบบบูสต์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 3(2), 1-10.

ทวีศักดิ์ ทองแสน, ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง, และ ณัฐวุฒิ สุวรรณทา.(2558). การประยุกต์ใช้การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดสำหรับอุปกรณ์กู้คืนแรงดันพลวัตเพื่อแก้ไขแรงดันไม่สมดุลแรงดันตกชั่วขณะและแรงดันเกินชั่วขณะในระบบไฟฟ้าสามเฟสโดยใช้อัลกอริทึมแบบเร็ว. วารสารวิจัย มข, 15(1), 18-31.

Biel, D., D`oria-Cerezo, A., & Fossas, E. (2013). Sliding mode control of a single-phase LCL full-bridge rectifier. Proc. 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Bhanu, D. U., & Rao, Ch. V. (2020). Interconnection of Voltage Source Converter to Utility Grid with LCL Filter using Resonance Damping Controllers. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 7(9), 3757-3762.

Zhang, Q., Fan, B., Zhao, Z., & Gu, S. (2021). The PWM rectifier with LCL filter direct power control based on power damping feedback. Journal of Vibro engineering, 23(2), 471-483.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-05