กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้ดำเนินการ : ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี - มหาวิทยาลัยธนบุรี

บรรณาธิการวารสาร : ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร - ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

รายชื่อกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชาติ มานพ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ แสนราช - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ - มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ สุรชัย ธรรมทวีธิกุล - มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิต แต่งศรี - มหาวิทยาลัยธนบุรี