การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตามแนวคิดแบบลีน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ผู้แต่ง

  • ศิริกุล บุญกอง มหาวิทยาลัยธนบุรี
  • ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
  • สุณัฐวีย์ น้อยโสภา มหาวิทยาลัยธนบุรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และลดความสูญเปล่าตามแนวคิดแบบลีน โดยมีเป้าหมายในงานวิจัยคือ เพื่อลดจำนวนกิจกรรมในกระบวนการผลิตและลดระยะเวลารวมของกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยการศึกษาข้อมูลกระบวนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนภูมิกระบวนการไหลและแผนผังสายธารคุณค่า     ในสถานการณ์ปัจจุบัน จากนั้นจึงวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อระบุความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและทำการหาแนวทางการแก้ไข โดยใช้แผนผังแสดงสาเหตุและผล และใช้หลักการ ECRS เพื่อลดความ     สูญเปล่าของกระบวนการผลิต จากนั้นได้จัดทำแผนภูมิกระบวนการไหลและแผนผังสายธารคุณค่าในสถานการณ์หลังปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงตามแนวคิดแบบลีน ผลการศึกษาพบว่า การนำหลักการ ECRS     มาประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเปล่า สามารถลดกิจกรรมและลดระยะเวลารวมของกระบวนการผลิตได้จริง โดยกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุงมีจำนวน 229 กิจกรรม ภายหลังการปรับปรุงลดลงเหลือ 166 กิจกรรม ลดกิจกรรมลงได้ 63 กิจกรรม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขึ้น 27.52% และระยะเวลารวมเฉลี่ยก่อนปรับปรุง 3,234.48 นาที ภายหลังการปรับปรุงลดลงเหลือ 2,966.62 นาที ลดเวลารวมได้ 267.86 นาที สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านระยะเวลาขึ้น 8.29%

Downloads

Download data is not yet available.

References

Division of Sectoral Industrial Policy 2. (2017). International Wooden Furniture Market. Retrieved from https://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/ArticlesAnalysis/woodfurnituremarket.pdf

Nimitphuwadol, N. (2014). Waste Reduction in Warehouse Process with Lean Concept, Case Study of Furniture Industry. Journal of management, Faculty of Management Sciences, Lampang Rajabhat University, 7(2), 65- 78.

Wanichpongpan, P., Kerdmanee, B., Ngaothaisong, P., Srisawan, M., & Khamsuwan, K. (2008). Improving the Production Line of Automobile Air Conditioner Pipes. Journal of Thonburi University, 2 (1), 7-18.

Value Stream, Waste and Analytical Tools (1). (2019). Retrieved from http://trulecture.weebly.com/uploads/1/4/6/8/14680242/_bpa1112_-_vsm- watstools .v2.all.pdf

Jungthawan, S. (2017). LEAN ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุ่ง (9th ed.). Bangkok: Education Mind Line Multimedia.

Russell, R. & Taylor, B. (2013). Operation Management. (Phusit Wonglorsaichon, Translator). Bangkok: Top Publishing.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-05