อินเวอร์เตอร์ 7 ระดับชนิดเอช-บริดจ์แบบคาสเคดเซลล์สำหรับแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน

ผู้แต่ง

  • บุญธง วสุริย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • บัญชา หิรัญสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • อนุวัตน์ จางวนิชเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำสำคัญ:

อินเวอร์เตอร์, อินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดเอช-บริดจ์แบบคาสเคดเซลล์, บอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิทัล, แหล่งจ่ายพลังงานทดแทน, ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนออินเวอร์เตอร์ 7 ระดับชนิดเอช-บริดจ์แบบคาสเคดเซลล์สำหรับแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน วงจร ใช้อินเวอร์เตอร์ 1 เฟส ชนิดเอช-บริดจ์ จำนวน 3 ชุด ต่ออนุกรมกัน ส่วนด้านขาเข้านำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ 7 ระดับชนิดเอช-บริดจ์ ซึ่งแหล่งจ่ายแต่ละชุดแบบแยกอิสระต่อกัน วงจรควบคุมใช้เทคนิคการควบคุมแบบพี ดับเบิลยูเอ็มไซน์ชนิดพีดีในการควบคุมการสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ ตัวควบคุมการทำงานใช้บอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เบอร์ TMS320F28335 ร่วมกับโปรแกรม MATLAB/Simulink กำเนิดสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มไซน์ออกมา 12 สัญญาณ วงจรสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกเท่ากับ 180 Vp เพื่อศึกษาถึงระดับความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันไฟฟ้าด้านออก งานวิจัยนี้ใช้การจำลองการทำงานโดยโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อยืนยันผลทดลองจากเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้น

References

Rodriguez, J., Lai, J., and Peng, F. Z. (2002). Multilevel Inverters: A Survey of Topologies, Control, and Applications. IEEE Transaction on Industrial Electronics, 49(4), 296 – 300.

Malinowski, M., Gopakumar, K., Rodriguez, J. and Pérez, M. A. (2010). A Survey on Cascaded Multilevel Inverters. IEEE Transaction on Industrial Electronics, 57(7), 2197 – 2206.

Bhuvaneswari, V., HariKumar, M. E., Shakil Ahmed, A., Vinoth, R., and Singh, A. B. (2014). Multicarrier Sinusoidal PWM Technique Based Analysis of Asymmetrical and Symmetrical 3 Ф Cascaded MLI. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 3(2), 2197 – 2206.

Khomfoi, S. and Tolbert, L. M. (2007). Multilevel Power Converters Power Electronics Handbook: Device, circuits, and Applications. (2nd ed).

สิทธิพร เจียรนันทพิสุทธิ์ แลพ วิจิตร กิณเรศ. (2546). อินเวอร์เตอร์สามระดับโดยใช้เทคนิคการกำจัดฮาร์มอนิกส์. วิศวสารลาดกระบัง, 20(4), 53 – 59.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30