การลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทผลิตไส้กรองน้ำมันเครื่อง

ผู้แต่ง

  • พลอยไพลิน พริกทิม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • เพ็ญสินี อาวุธปัญญากุลรศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คำสำคัญ:

ต้นทุนการขนส่ง, ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ, อัลกอริทึมแบบประหยัด

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์มีการแข่งขันสูงขึ้น แต่ละบริษัทจeเป็นต้องหาแนวทาง กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บริษัทของตนได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยในเรื่องการขนส่ง นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในยุคปัจจุบัน สาเหตุมาจากการที่ในหลายๆ บริษัทนั้นมีความจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า ถือเป็นการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า รูปแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่วยสินค้าประเภทไส้กรองสำหรับยานพาหนะ หลายชนิด ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของบริษัทจึงมีหลากหลายกลุ่มและกระจายตัวครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งต้นทุนในการขนส่งของบริษัทนั้นค่อนข้างสูงโดยในการขนส่งสินค้านั้น บริษัทจะทำการขนส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่งเพื่อส่งสินค้าไปยังลูกค้าต่อไป การวางแผนการจัดเส้นทางการขนส่งนั้นอาศัยความชำนาญของพนักงานในการจัดเส้นทางการขนส่ง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน ปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ เดือนกันยายน – พฤศจิกายน ซึ่งในแต่ละเดือนไม่ได้มีความต้องการสินค้าในทุกวัน พบว่า การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้ระยะทางในการขนส่งโดยรวมทั้ง 3 เดือน อยู่ที่ 3,045.12 กิโลเมตร และต้นทุนการขนส่งแปรผันโดยรวมอยู่ที่ 21,072.23 บาท การลดต้นทุนในการขนส่งของ บริษัทกรณีศึกษาโดยประยุกติใช้วิธีอัลกอริทึม แบบประหยัด (Saving Algorithm) ด้วยโปรแกรม VRP Spreadsheet Solver เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ หาการจัดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม สามารถลดระยะทางในการขนส่งรวม 3 เดือนลงได้ 1,647.51 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็น 54.10% และต้นทุนการขนส่งสินค้ารวม 3 เดือน ลดลง 11,400.77 บาท ซึ่งคิดเป็น 54.80%

References

Clarke, G., Wright, J.W. (1964). Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery Points. Operations Research. 12, 568–581.

ณกร อินทร์พยุง. (2548). การแก้ปัญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนส่งและลอจิสติกส์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ณัฐณิชา รุ่งโรจน์ชัชวาล, อินทุอร ศรีสว่าง และ วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว. (2559). การประยุกต์ใช้ปัญหาการจัดเส้นทางการเก็บขยะมูลฝอย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. วารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน. 4(2).

ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร และ ภักดี ใจซื่อ. (2562). การลดต้นทุนในการขนส่งพวงหรีด Cost Reduction Of Wreaths Delivery. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 3(1), 7-14.

พัชริดา โอภาส และ กาญจนา ชุบเลี้ยง. (2562). การศึกษาการลดต้นทุนในการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัทแอลอีดี ไซน์ แอนด์เดคคอร์ จำกัด. วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30