การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • กิตติภพ ปิ่นเทศ บ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน)
  • เพ็ญศิรินทร์ สุขสมกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ฑิฆัมพร ทวีเดช สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

การลดของเสีย, การขึ้นรูปพลาสติก, ิกซ์ซิกม่า

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์วิจัยเพื่อหาวิธีการลดจำนวนของเสียประเภทงานบางและงานรั่ว ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วย ความร้อนของงานที่ผลิตจากเครื่องรุ่น NEW 1205 ดำเนินการวิจัยด้วยหลักการ DMAIC ของซิกซ์ซิกม่าและการทดลอง แฟคทอเรียลแบบเต็มทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า การตั้งอุณหภูมิความร้อนโดยการตั้งอุณหภูมิความร้อนบน ตั้งแต่ 240-330 oC ความร้อนล่าง ตั้งแต่ 230-320 oC และระยะเวลาในการขึ้นรูป 2 วินาที ส่งผลให้ของเสียประเภทงานบางและงำนรั่วลดลง ความสามารถของกระบวนการเดิม ≥1.17 เปลี่ยนเป็น ≥1.33 และระดับซิกม่าเดิม ≥3.5 เปลี่ยนเป็น ≥4 ลดต้นทุนของเสีย จากเดิม 66,797 บาท เหลือเพียง 10,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.45

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรรณิการ์ เบญจรัฐพงศ์. (2558). การประยุกต์ใช้ซิกซ์ซิกม่าในกระบวนการผลิตไพวอต. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปัญญา ลองนิล. (2557). การปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้เทคนิคซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตและประกอบแผงวงจรรวม. การค้นคว้าอิสระ วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

วชิรพงษ์ สาลีสิงห์. (2549). ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค Six Sigma. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.

เสน่ห์ไวย ครุทธ. (2558). การลดของเสียจากกระบวนการหยอดกาวแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยวิธีการซิกซ์ ซิกม่า. การค้นคว้าอิสระหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โสภิดา ท้วมมี. (2550). การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติกแผ่นโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก. หลักสูตรวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Issa Bass. (2007). Six Sigma Statistics with Excel and Minitab. United States of America : The McGraw-Hill Companies.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23