ระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษาบริษัทเอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ผู้แต่ง

  • วัฒนา เอกปมิตศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี

คำสำคัญ:

ระบบ, ควบคุมคุณภาพ, กรณีศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดศึกษาปัญหาระบบงานเดิมและพัฒนาระบบงานใหม่ในควบคุมคุณภาพให้มี ประสิทธิภาพ เนื่องจากส่งผลกระทบกับความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันในการทำธุรกิจ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมควบคุมคุณภาพที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบกลับได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับระบบงานและองค์กร
ผลการวิจัยพบว่า การนำโปรแกรมควบคุมคุณภาพมาช่วยในการบันทึกข้อมูลนั้น ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล ลดเวลาในการทำงาน สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น รวมออกรายงานได้สรุปยอดตามรหัสสินค้า ประเภทสินค้าได้ทันที ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนงานในอนาคตได้อีกด้วย

References

กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. (2542). การบริหารอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : งานตำราและเอกสารการพิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

กฤติกา ลิ้มลาวัลย์. (2557). ระดับการควบคุมคุณภาพภายในของการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

อุปกรณ์ไฟฟ้า (Online). สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2562 จาก http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/3419

ทรงพล เสนาะล้ำ. (2559). “การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีต.” วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เปรื่อง กิจรัตน์ภร. (2537). การควบคุม (Control). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มสธ.

เธียรไชย จิตต์แจ้ง. (2537). การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง (Quality control and inventory management). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มสธ.

นันทชัย ก่อกิจโรจน์. (2554). “ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008.” สารนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริษัท เอสวี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด. (2559). MySQL คืออะไร (Online). เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 ตุลาคม 2562. จาก http://www.sv-web.net/blog/detail/1

บริษัท ไชยเจริญเทค จำกัด. (2560). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control–Q.C.) (Online). เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2562. จาก https://www.chi.co.th/article/article-1138

รัตน์ชนันท์ ถาวรศักดิ์สุธี(โบว์ลิ่ง). (2554). phpMyAdmin คืออะไร? (Online). เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 ตุลาคม 2562. จาก https://04126030sasd.blogspot.com/2011/08/phpmyadmin.html

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2562). ภาษาพีเอชพี (Online). เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 กันยายน 2562. จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพีเอชพี

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). มายเอสคิวเอล (Online). เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 ตุลาคม 2562. จาก https://th.wikipedia.org/wiki/มายเอสคิวเอล

วิชัย แหวนเพชร. (2547). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ. (2558). มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) (Online). เข้าถึงข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2562. จาก https://www.masci.or.th/service/มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

Mindphp. (2561). แนะน า Atom-IDE (อะตอม ไอดีอี) เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ (Online). เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 ตุลาคม 2562. จาก https://www.mindphp.com/บทความ/239-it-technology/4672-atomide.html

Mindphp. (2560). Apache คืออะไร อาปาเช่ คือ เว็บเซฟเวอร์ (Online). เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 ตุลาคม 2562. จาก https://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2265-apache-คืออะไร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23