การออกแบบและทดสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเดินทางระยะสั้นคนเดียว

ผู้แต่ง

  • ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • พิสิฐพงศ์ แป้นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • ลักษณปรีชา เกี้ยวสันเทียะ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติส-โคราช

คำสำคัญ:

สกูตเตอร์ไฟฟ้า, ฮับมอเตอร์, ยานยนต์ไฟฟ้า

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการออกแบบสร้างและทดสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการเดินทางระยะสั้นคน เดียว รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการขับเคลื่อนกับน้ำหนักรวมที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบทางตรง และการเคลื่อนที่ขึ้นทางลาดชัน การดำเนินงานวิจัยได้เริ่มจากการศึกษาส่วนประกอบและหลักการทำงานของสกูตเตอร์ไฟฟ้า แรงต้านการเคลื่อนที่ของสกูตเตอร์ไฟฟ้า จากนั้นได้คำนวณหาก าลังของมอเตอร์สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนสกูตเตอร์ไฟฟ้า เพื่อ นำไปสร้างและทดสอบ การทดสอบหาความเร็วสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้ทดสอบทางตรงในแนวระดับระยะทาง 100 เมตร และขึ้นทางลาดชันที่มีมุมเอียง 5 องศา เป็นระยะทาง 10 เมตร จากการศึกษาและทดสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้น พบว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าควรใช้ฮับมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อรองรับน้ำหนักของผู้ใช้งานประมาณ 90 กิโลกรัม และเพื่อให้ได้ความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับการเคลื่อนที่ไปบนทางลาดชันที่มีมุมเอียง 5 องศา สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ได้สร้างขึ้นมีน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ในการทดสอบความเร็วของการเคลื่อนที่พบว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าทำความเร็วได้ ประมาณ 22 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบนพื้นราบทางตรง ส่วนการเคลื่อนที่ขึ้นบนพื้นเอียง สกูตเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำความเร็วได้ประมาณ 13 ถึง 17 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ใช้งาน

References

กิตติศักดิ์ หมึกแดง และอดิศักดิ์. (2553). รถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วย Brushless DC Motor 2 ตัว. (ปริญญานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต). กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ธนบดี ราชปุม, นครินทร์ เปียนกา และ ปรัชญาพร ดวงคา. (2562). การออกแบบพาหนะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดพกพาด้วยการพับแบบเลื่อนเก็บ. วารสารการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี จัดโดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 271 – 275.

ธนันต์ ศรีสกุล , ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์. (2550). รถสกูตเตอร์ไฟฟ้ากับการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน. วารสาร WHAT THAI Electronics, 2(5), 58 – 62.

ธนันต์ ศรีสกุล, รังสิมันต์ น้อยเจริญ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์. (2552). รถสเก็ตบอร์ดไฟฟ้า I. วารสาร WHAT THAI Electronics, 4(41), 114 – 119.

ธีระยุทธ สุวรรณประทีป. (2556). วิศวกรรมยานยนต์ (พิมพ์ครั้งที่ 13). น. 35. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร. (2564). กฎกระทรวง เรื่องกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548. สืบค้น 1 กันยายน พ.ศ. 2564, จาก https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr48-58e-upd(02).pdf

มอเตอร์แบบโซ่ [รูปภาพ]. (2564). สืบค้น 1 กันยายน พ.ศ. 2564, จาก www.amazon.in/Electric-electric-tricyclesprocket-eduction/dp/B00SL6012W

สกูตเตอร์ไฟฟ้า [รูปภาพ]. (2564). สืบค้น 1 กันยายน พ.ศ. 2564, จาก www.mercular.com/ninebot-kickscooter-f30

หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ. (2554).รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์. วารสารการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, วันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดกระบี่ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

George Joseph and Vishnu R.Kammath, (2020). Study on Hub Motor & Design of Uni-Wheel Bike. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 9(8), 7524 –7531. สืบค้น 1 กันยายน พ.ศ. 2564, จาก www.ijirset.com/upload/2020/august/111_STUDY_NC.PDF

Ji-Young Lee, Byung-Chul Woo, Jong-Moo Kim and Hong-Seok Oh. (2017). In-wheel Motor Design for an Electric Scooter. Journal of Electrical Engineering Technoloy, 12(6), 2307 - 2316. DOI:10.5370/JEET.2017.12.6.2307

Justin. (2021). Technical Guide: Electric Scooter Batteries. สืบค้น 1 กันยายน พ.ศ. 2564, จาก https://electricscooter.guide/guides/electric-scooter-batteries/

Mahesh S. Khande, Akshay S. Patil, Gaurav C. Andhale, and Rohan S. Shirsat. (2020). Design and Development of Electric scooter. International Research Journal of Engineering and Technology, 7(5), 359 – 364. สืบค้น 1 กันยายน พ.ศ. 2564, จาก https://www.irjet.net/archives/V7/i5/IRJETV7I578.pdf

Marc Gisbert Juárez. (2019). Design of an urban electric scooter. (Final Degree Project Engineering Degree in Industrial Technologies). Escola Tècnica Superiord’Enginyeria Industrial de Barcelona. สืบค้น 1 กันยายน พ.ศ. 2564, จาก https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/173440/design-of-anurban-electric-scooter-marc-gisbert-ju-rez.pdf

Thomas D. Gillespie. (2021). Fundamentals of Vehicle Dynamics, Revised Edition. pp 67-99. Warrendale, PA: Publisher: Society of Automotive Engineers.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23