การปรับปรุงผังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมการ ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

ผู้แต่ง

  • นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

คำสำคัญ:

การเพิ่มผลผลิต, การวางผังโรงงาน, แผนภูมิวิเคราะห์การไหลของกระบวนการผลิต

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ใช้หลักการจัดวางผังโรงงานในการปรับปรุงและได้ทำการวิเคราะห์การไหลของขั้นตอนการทำงานโดยใช้แผนภูมิวิเคราะห์การไหลของกระบวนการผลิต แล้วนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ปรับปรุงโดยการออกแบบวางผังโรงงานและการปรับปรุงสายการผลิตประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ผลการดำเนินงานพบว่าสามารถลดเวลารอคอยของการผลิตประตูบานเลื่อนจาก 187 นาทีเป็น 3.25 นาที คิดเป็น 98.26 เปอร์เซนต์ ประตูบานสวิงจาก 144 นาทีเป็น 3.6 นาที คิดเป็น 97.50 เปอร์เซนต์ หน้าต่างบานเลื่อนจาก 189 นาทีเป็น 3.1 นาที คิดเป็น 98.35 เปอร์เซนต์ หน้าต่างบานเปิดจาก 140 นาทีเป็น 3.1 นาที คิดเป็น 97.78 เปอร์เซนต์ และสามารถลดระยะทางในการผลิตของประตูบานเลื่อนจาก 83 เมตรเป็น 23 เมตร คิดเป็น 72.28 เปอร์เซนต์ ประตูบานสวิงจาก 73 เมตรเป็น 23 เมตร คิดเป็น 68.49 เปอร์เซนต์ หน้าต่างบานเลื่อนจาก 83 เมตร เป็น 23 เมตร คิดเป็น 72.28 เปอร์เซนต์ หน้าต่างบานเปิดจาก 73 เมตรเป็น 23 เมตร คิดเป็น 68.49 เปอร์เซนต์

Downloads

Download data is not yet available.

References

ลักษพล อุปะทะ. (2558). การออกแบบและวางผังโรงงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.เอ็น.สแตนเลส [วิทยานิพนธ์ปริญญาไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อกัษรสวรรค์ วชัรสุนทรกิจ. (2559). กลยุทธ์ 5 ส และการวางผังโรงงานอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในคลังสินค้าเลส [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

สหพล มรรคผล และ บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์. (2563). การออกแบบผังโรงซ่อมแซมถังก๊าซโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

สมศักดิ์ ตรีสัตย์. (2535). การออกแบบและวางผังโรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น.

ผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร. (2555). การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลิตและความปลอดภัย.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วิทยา อินทร์สอน. (16 สิงหาคม 2560). การวางผังโรงงานอุสาหกรรม. (Industrial E-Magazine). http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1229&section=16&issues=79

กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. (22 สิงหาคม 2560). แผนภูมิการไหลของกระบวนการ.(DSpace Repository). http://ir.rmuti.ac.th/xmlui/bitstream/handle

สุทิตย์ ขวาคำ. (2554). การออกแบบผังโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภทในสายการผลิตเดียวกัน. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-23