กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร

ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถานัง

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ พลเศษ

อาจารย์ ดร.ชนกพร สมุทรกลิน

นายภาณุวัฒน์ สุธัมรส