การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการผลิตทางการเกษตร: แนวคิดและการปฏิบัติสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • เอมพิกา ตาใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

คำสำคัญ:

การผลิตการเกษตร, การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ, นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

บทคัดย่อ

ระบบการผลิตการเกษตรเป็นการสร้างอาหารให้กับประชากรทั่วโลก และมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในหลายประเทศ แต่ด้วยระบบการผลิตการเกษตรในปัจจุบันต้องสนองตอบความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะสารเคมีการเกษตรปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาน ทั้งนี้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพอันเป็นการเรียนรู้และจัดกระทำข้อมูลจากสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลายจะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอันเป็นทางเลือกในการลดและป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากการผลิตการเกษตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30