กองบรรณาธิการ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

1. ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์

2. ดร.ณัฐพงศ์ ตันติวิวัฒนพันธ์

กองบรรณาธิการ

1. ดร.กิตติวุฒิ เฉลยถ้อย

2. ดร.ธวัลหทัย สุภาสมบูรณ์

3. ดร.นันทมล ลิมป์พิทักษ์พงศ์

4. ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

5. ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์

6. ดร.วัชราภรณ์ สุนสิน

7. ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ

8. ดร.อาทิมา ดับโศก