กองบรรณาธิการ : Editorial Board

บรรณาธิการ : Chief – Editor

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส
Assoc.Prof.Sanchai Santiwes, Ph.D.
Khon Kaen University, Thailand

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก : Editorials – Team and External Reviewers

Professor Paulette R. Hebert, Ph.D.
Oklahoma State University, USA.

Assoc.Prof. Hatice SÖZER, Ph.D.
Istanbul Technical University, Turkey

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
Assoc.Prof. Sirimas Hengrasmee, Ph.D.
Naresuan University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ
Assoc.Prof. Choomket Sawangjaroen, Ph.D.
Thammasat University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรเดช สุริต
Asst.Prof. Siradech Surit, D.Eng
Kasetsart University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศิริ ประจงสาร
Asst.Prof. Pimolsiri Prajongsan, Ph.D.
Silpakorn University, Thailand

กองบรรณาธิการภายใน :Editorials – Team and Internal Reviewers

รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
Assoc.Prof. Yingsawad  Chaiyakul, Ph.D.
Khon Kaen University, Thailand

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
Assoc.Prof. Choopong Thongkamsamut, Ph.D.
Khon Kaen University, Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
Asst.Prof.Chumnan Boonyaputthipong, Ph.D.
Khon Kaen University, Thailand

ผู้ประสานงาน และระบบสารสนเทศ : Secretary and information system

คุณ กนิษฐา ประนม
Kanittha Pranom

คุณ กรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์
Karakoon Prapunthapojna

journal.bee.thailand@gmail.com