กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบค่าความไม่แน่นอนการวัดปริมาณปรอทในตัวอย่างน้ำที่ได้จากการประมาณค่าตามแนวทาง ISO/GUM และแนวทางการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบความสมเหตุสมพลของวิธี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy